Høring – Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) har oversendt utkast til Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg til eierkommunene for videre behandling.

Den lokale gebyrforskriften er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven § 28 (lov av 14. juni 2002 nr. 20) og forskrift om brannforebygging § 17 (av 17. desember 2015 nr. 1710), og fastsettes av kommunestyret i den enkelte kommune.

I følge NORBR er det en målsetting at den nye lokale forskriften vedtas i høst med virkning fra 1.1.21.

Utkastet til lokal forskrift legger opp til at kommunestyret skal fastsette årsgebyret etter selvkostprinsippet med en 100 % dekningsgrad. Som grunnlag for kommunens beregning av årsgebyr, fastsetter NORBR årlig et gebyrregulativ for feiing og tilsyn for kommende år, basert på en selvkostberegning.

Eventuelle høingsuttalelser til utkast til Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg kan rettes til Tingvoll kommune på postmottak@tingvoll.kommune.no

Høringsfrist: Innen 16.9.2020

Høringsdokument (PDF, 419 kB)