Handlingsprogram budsjett og økonomiplan ferdigstilt og sendt til fylkesmann

Tingvoll kommune har drevet godt og innenfor økonomisk bæreevne de siste årene. Kommunens langsiktige gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, og i kroner pr. innbygger, er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet i fylket.

Kommunens daglige drift har de siste årene levert gode resultater innenfor vedtatte budsjett­rammer. Budsjettet for 2019 gir rom for fortsatt drift omtrent på samme nivå som de siste årene. Det er også rom for en rekke mindre investeringstiltak som vil øke verdien av kommunens eiendommer og anlegg.

Økonomisjef Marit Kvernmo er godt fornøyd med at budsjettet er ferdigstilt og i balanse.