Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt er godkjent

Kommunestyret har i møte 17. juni 2021, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjent Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt. Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya.

Planen legger til rette for ny adkomst til hyttefeltet og ei boligtomt i tillegg til de tidligere regulerte hyttetomtene. For øvrig mindre endringer.

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 498 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Vedtak om deltaljplan kan påklages. Eventuelle klage på vedtaket sendes Tingvoll kommune innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter pbl § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.