Landbruksfondet

Landbruksfondet skal nyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteformer som f.eks. BU-midler ikke er aktuelle.

Målguppe

Støtte kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd og aktive skogeiere og hagebrukere.

Kriterier/vilkår

Tilskuddet avgrenses til maksimalt 30 % av kostnadsoverslaget og maksimalt kr 25 000 per driftsenhet per år.

Du kan lese mer om ordningen i retningslinjene for Landbruksfondet (PDF, 81 kB) .

Saksgangen for Landbruksfondet
  1. Foretaket sender søknad til kommunen
  2. Administrasjonen lager en innstilling for politisk behandling
  3. Søknaden blir behandlet i Utviklingsutvalget
  4. Søker får melding om vedtaket
  5. Frist for å fullføre innvilget tiltak settes til 1 år fra vedtaksdato.
  6. Søker må sende anmodning om utbetaling til kommunen med en rapport og regnskap for prosjektet.

Søknadsfrist er 15.februar hvert år.

Søknad sendes til Tingvoll kommune eller postmottak@tingvoll.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Telefon 71 53 24 42
Mobil 991 51 436

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll