Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Folder skoleåret 2009/2010

Tingvoll b.- og u.skole

skoleåret 2009/2010

Ta vare på denne folderen.

Her er nyttige opplysninger.

  Kontoret er åpent 08.00 - 15.30

 

Tlf. 71533570 Ingeborg W. Eikrem

Tlf. 71533571 Personalrom

Tlf. 71533572 Arnstein Rolland

Tlf. 71533573 Henny Marit Turøy

Tlf. 71533574 Gunnar Grødal

Tlf. 71533576 Vaktmester

Tlf. 71533577/95161830 Skolefritidsordningen

Fax: 71533240

Tlf. 71532400 Tingvoll kommune

 

 

Skolen starter 08.30 og slutter kl. 14.00 1. - 2. klasse har fri hver onsdag.

3. - 4. klasse har fri annenhver onsdag

Matfriminutt kl. 11.00 - 11.30 5.kl. har fri annenhver torsdag.

6. og 7.kl har fri annenhver torsdag.

 

Arnstein Rolland rektor 71531479

Henny Marit Turøy undervisningsinspektør 71534531

Gunnar Grødal rådgiver 71534506

Ingeborg W. Eikrem konsulent 71533349

Roar Frøseth lærer 71531119

Målfrid W. Grimstad assistent 71534152

Solrun Hafsås lærer 91126159

Helene Harstad Vernepleier 90978239

Lena Husby lærer  91812716

Grete Jendem lærer 71531323

Lise Lian assistent 71531631

Liesbeth Meulemans lærer 97633517

Bente Røskar lærer 71531116

Anders Saltbones lærer 71531465

Birgit Saltbones lærer 71531269

Torild F. Solli assistent 71532315

Ingunn Strand lærer 71531411

Per K. Svanem lærer 71531724

Wenke B. Vågen assistent 71530036

Marit Waagen assistent 90942517

Marvell Aasen assistent 71532351

Linn Åse Rabben lærling 99537995

 

KLASSE

ANT. ELEVER

KONTAKTLÆRER

TELEFON

1

1

Solrun Hafsås

91126159

2

19

Ragnhild Wessel

48200051

3

15

Rigmor Ness

92689779

4

16

Kari Folden

99585306

5

15

Bente S Rolland

99444627

6

21

Tove Karoline Rolland

97132943

7

17

Thomas P Henriksen

91357450

8A

12

Liesbeth Meulemans

97633517

8B

12

Leidulf Søyland

 

9A

10

Lars Andreas Reinfjell

41302473

9B

11

Anita Spoaas

 99585106

10A

11

 Sverre M Hagen

 71531251

10B

11

 Sølvi O Bergslid

71534451

 

Kjell Magne Grimstad Vaktmester 91347563

Marny Ellingsen Renholder 71531748

Inger Hofset Renholder 71431619

Signy Sponås Renholder 47391142

Nina J. Øyen Renholder 71531080

Anita Hårstad Renholder svømmehall 71534550

Lars Husby PP-tjenesten (etter avtale) 71689700

Marit K. Holmeide Helsesøster 71532463

 

 

 

 

Rådsorgan

Elevråd: 1.-7.klasse

 

Elevråd: 8. - 10. klasse

Leder :Elias Manfredi Medlemmer: Stine S. Solli, Hild Maret Meisingset, Carina Ulleland, Irene Evjen

 

 

Kontaktlærer: Britt Helen Eliassen Kontaktlærer: Bente Rolland

 

Leder og ett medlem er med i samarbeidsutvalget. FAU har slik sammensetting:

Ivar Vågen, leder

Marit Aasen, nestleder

Torill Enger Karlsen, sekretær

Reidun Farstad, kasserer

Monica Bakken

Unni Grinde

Heidi Stølen

Wenke Røkkum

Lillian Nordbø Abelsen

henny Marit Turøy

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær: Arnstein Rolland rektor

Medlem: Per Magne Waagen foreldrerep.

Medlem: ..........skolestyrerep.

Medlem: Øystein Beverfjord lærerrep.

Medlem: Thomas Henriksen lærerrep.

Medlem: Torill Enger Karlsen SFO-rep.

Medlem: Kjell Magne Grimstad andre tilsette

Medlem: Elias Manfredi elevrådrep.

Medlem: Runar Heggset elevrådrep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk ansvar Rektor

Daglig ansvar Marvell Aasen tlf. 71532351(priv.)

Assistent Målfrid Wulvik Grimstad

Lise Lian

Torild F. Solli

Foreldrekontakt

 

Skolefritidsordninga er et frivillig omsorgs-og fritidstilbud for barn

i 1. - 4. klasse. Satsene for foreldrebetaling for SFO vedtas av

kommunestyret og er for 2010:

 

Halv plass (inntil 15t./u.) kr.1.060 ,- pr. mnd.

Hel plass (15t./u. og mer) kr. 1.435,- pr. mnd.

Hel dag : kr.194,-

Enkelttimer: kr. 64,-

 

Skolefritidsordninga er åpen:

- hver dag kl.07.00 -8.30 og 14.00 -16.30

- hver onsdag kl. 7.00 - 16.30

Ordninga følger skoleåret.

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker å skape et skolemiljø prega av trygghet og

trivsel, der elevene kan utvikle et positivt sjølbilde og

føle tilhørighet. Vi ønsker å gi elevene gode basiskunnskaper

og lære dem til å bli sjølstendige og ta medansvar. Vi vil arbeide

for godt samarbeid mellom lærer-elev, heim-skole, skole-arbeidsliv

og skole og nærmiljø.

 

 

 

   

 • Innføring av Kunskapsløftet (reform 2006) på 1. og 8.trinn.
 •  

   

 • Forberede innføring av Kunnskapsløftet på nye årstrinn neste skoleår.
 •  

   

 • Nylund-modellen. 1. og 2.årstrinn (spesielt fokusert på norsk og
 •  

matematikkopplæring).

   

 • Matematikkopplæring alle årstrinn.
 •  

 

 

 

 

Styringsverktøy: Skolens Zero-plan.

Se skolens hjemmeside.

 

 

Opplæringsloven § 2-15 sier følgende:

"Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikke

krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med

grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i

skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som ein del av

grunnskoleopplæringa."

 

 

 

 

Bruk eget søknadsskjema "permisjon fra pliktig undervisning".

I inntil 1 dag - kontakt klassestyrer.

Fravær utover 1 dag - skriftlig søknad til rektor (eget skjema fås ved skolen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven har rett til

 

· et trygt og godt skolemiljø

· å få utdelt skolebøker og nødvendig undervisningsmateriell

· 30 min. matpause + 30 min. pausetid pr. dag fordelt mellom arbeidsøktene

· å ta opp saker i samtale med kontaktlærer/lærer

· å ta opp saker i klasseråd/elevråd

· å forklare seg muntlig før det blir tatt avgjørelser om inndragning av

rettigheter, bortvisning.

 

 

Eleven har plikt til

 

   

 • ikke å mobbe, plage andre på skolen og skoleveien
 •  

   

 • å være ute i langpausene
 •  

   

 • å oppholde seg innenfor skoleområdet
 •  

   

 • å møte presis og ta med nødvendig utstyr
 •  

   

 • å gjøre ferdig heimarbeidet til rett tid
 •  

   

 • å ta vare på bygningen, inventar, læremidler og skolesaker
 •  

   

 • å holde god orden rundt seg
 •  

   

 • å delta i oppsatt ryddeplan for klasserom/uteområdet
 •  

   

 • å slå av mobiltelefonen i skolebygningen
 •  

 

 

 

· Vær høflig, vennlig og hjelpsom.

· Banning, kalling og frekk munnbruk er ikke tillatt.

· Det skal være arbeidsro i alle undervisningsrom.

   

 • Gå rolig inn og ut.
 •  

   

 • La ikke verdisaker/penger ligge i ytterklærne, veska eller pulten.
 •  

· Godteri og brus skal til vanlig ikke brukes på skolen.

· Tobakk og rusmidler er forbudt på skolen.

· Sykling til og fra skolen er tillatt fra og med 5.kl. BRUK HJELM.

Yngre elever må ha følge med foresatte.

· Sykkel, rulleskøyter, rullebrett, sparkesykkel skal ikke nyttes på

skolens område i tida 08.00-16.30

· Følg regler for bruk av uteområdet.

· Voldsom og farlig leik er ikke tillatt. Snøballkasting er bare tillatt

mot oppsatt blink.

Brudd på skolens ordensregler kan medføre

 

· samtale med eleven/påtale av lærer evnt. inspektør/rektor.

· telefon heim til foreldre/foresatte

· brev/melding heim

· nedsatt orden og/eller oppførselskarakter

· innkalling til samtale elev - foreldre

· inndra rettigheter

· erstatte helt eller delvis skade på bygninger, inventar eller utstyr

· utelukke eleven fra arrangement, ekskursjoner eller turer

· Bortvisning -§2-10. Opplæringsloven:

«Elevar på klassetrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger

bryt reglement, kan visast bort frå undervisninga i inntil 3 dagar.

Elevar på klassetrinn 1-7 kan visast bort frå enkelttimar eller for

resten av dagen. Elevar skal ha høve til å forklare seg munnleg.

Foreldra til elevar på klassetrinn 1-7 skal varslast før det blir sett

i verk bortvisning for resten av dagen.

Ved bortvisning skal det sendes rapport til rådmannen.

 

 

 

 

 

 

AUGUST

Turer i nærområdet. Kontaktlærer.

 

SEPT/OKT.

Idrettsdag/friidrett. 5. - 10. kl. Kroppsøving

Ekskursjon til Torjulvågen 10.kl Faglærere

Fotballcup 5. - 10. kl. Kroppsøving

Gardsbesøk 5. - 7. kl. Kontaktlærer

Kortreist gjestebud 1.-10. kl. Kontaktlærer/Faglærer

Fjelltur 1. - 10. kl. Kroppsøving

Krifastkamp. 8. - 10. kl. Kroppsøving

Start på MOT-aksjon 8. -10. Kl. Kontaktlærer

OKT/NOV.

 

Refleksaksjon. 1. kl. Kontaktlærer/lensmann

Besøk på v. skole 10. kl. Kontaktlærer/rådgiver

Sunndal/Tingvoll.

Avisuke/besøk redaksjon 6.kl. Kontaktlærer

Internasjonal uke 1.-10kl. Komite/kontaktlærer

Slakting 9.kl Faglærer/Tingvollia

MOT-til å glede dagen 8. - 10. kl. Kontaktlærer/MOT-personale

DESEMBER

"Ikke tøft å være død" 10.kl. Kontaktlærer

Tentamener 8.-10.kl Faglærere

Museumsbesøk. 3. kl. Kontaktlærer/museum.

Juleverksted. 1. - 10. kl. Kontaktlærer

Juleavslutning 1.- 4.kl. Kontaktlærer

Juleavsl. i kirka 1. - 10. kl. Kontaktlærer

JANUAR

Nyttårsball. 8. - 10. kl. Elevråd/kontaktlærer

Bokuka. 1. - 10. kl. Kontaktlærer/norsklærer

Inform. v.g. opplæring 10.kl. Kontaktlærer/rådgiver

FEB/MARS

Forfatterbesøk 8.kl. Kulturnista

Volleyballcup. 8. -10. kl. Kroppsøving

Basketballcup. 5. - 7. kl. Kroppsøving

Skileik 1. -7. kl. Kontaktlærer

Ski/skøytedag. 1 - 10. kl. Kroppsøving

Matematikkens dag 1.-10.kl. Mattelærerne

Utplassering 9.kl Kontaktlærer/rådgiver

Overnatting skihytta 9.kl Kontaktlærer/kroppsøvingslærer

APRIL/MAI

Bedriftsbesøk Kontaktlærer

Sykkeldag 5.-7.kl Kontaktlærer

Ryddeaksjon. 5. -10. kl. Administrasjon

JUNI

Turer i nærområdet. Kontaktlærer

Sommeravslutninger Kontaktlærer

 

 

 

MOT- aksjon, forebyggende arbeid mot alkohol,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narkotika og tobakk, går over hele året i

ungdomsskolen, i nært samarbeid med lensmann.

Kontaktperson er Olav Gjøvik.

 

 

• Stå fint i køen, de minste først.

• Hilser du på sjåføren ?

• Gå rolig på og av bussen.

• Ikke plage andre.

• Sitt rolig på setet til du skal av.

• Gå ikke over veien før bussen har kjørt.

 

 

 

 

 

Når en elev kommer til skade, tar skolen kontakt med foreldre. Er det

nødvendig med besøk på legesenteret ordner skolen med skyss og følge.

Lærer har tilsyn med eleven til foreldre kan ta over. Når en elev får

behandling av lege/tannlege, skal det skrives skademelding. Dette blir

gjort av administrasjonen i samarbeid med læreren som var vitne til

skadesituasjonen. Utgiftene (legebesøk, røntgen, skyss, medisin etc.) i

forbindelse med skaden blir refundert av trygdekontoret mot kvitterte

regninger. Dette gjelder alle skader som oppstår i skoletida på skoleområdet,

på skoleturer, til og fra skolen eller under arrangement i skolen sin regi.

 

 

 

 

 

Skolestart onsdag 19.. august

Høstferie 5. - 9. oktober

Siste skoledag før jul 22. desember

Første skoledag etter jul mandag 4.januar

Vinterferie 22. - 26. februar.

Påskeferie 29.mars t.o.m.05. april

Fridag for elevene fredag 14. mai

Siste skoledag før ferien fresdag 18.juni

 

 

 

Vi håper at denne informasjonsfolderen kan være et godt hjelpemiddel

i samarbeidet mellom heimen og skolen.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med skolen.

 

 

 

 

Med hilsen

 

Arnstein Rolland

 

 

 

Skoleruta for elever 2008-2009

Merking av klær.

Vi oppfordrer alle til å merke klærne, da dette gjør det

lettere å finne fram til eieren.

Spør etter gjenglemte klær/ting.

 

 

 

 

 

 

Når en elev skader seg på skolen.

Regler som gjelder skolebusskjøring.

 

Måned Aktivitet Klasse Ansv.

Aktivitetsplan tbu 2008/ 2009

 

 

 

 

 

 

 

Reaksjonsmåter

Regler om atferd

Plikter

Rettigheter

Ordensreglene har som mål å fremme trivsel og samarbeid, respekt og

medansvar for alle i skolesamfunnet. Ordensreglene gjelder for skoleområdet,

og ellers når skolen har ansvar for tilsyn med elevene. Som elev har du både

rettigheter og plikter.

Ordensregler ved Tbu.

Fritak fra undervisning.

Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring:

Skolens handlingsplan mot mobbing.

I år arbeider vi spesielt med:

Pedagogiske mål TBU

Tilbud i skoleferien kan ikke igangsettes uten at minimum 5 elever deltar.

SFO

Samarbeidsutvalget (SU) 2009/2010

er slik sammensatt:

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

består av 10 personer, en klassekontakt fra

Foreldrerådet:

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre tilsatte:

PERSONALET VED SKOLEN:

Skoledagen Fridager

Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

Naust
Naust
Login for redigering Login for redigering