Varsel om tildeling av nye vegadresser

Kommunen sender i forbindelse med adresseringsprosjektet ut varsel til alle eiere av hus som skal ha ny vegadresse (vegnavn og husnummer). I brevet står en del informasjon det er viktig å være klar over og vi gjengir innholdet her. 

Matrikkelføring

Kommunen registrerer den nye adressen i Matrikkelen etter at klagefristen er ute og Folkeregisteret blir da automatisk oppdatert og trenger ikke varsel.

 

Husnummerskilt

Huseieren må selv bekoste og få satt opp husnummerskilt. Bygninger skal merkes med standard husnummerskilt som skal plasseres godt synlig fra veg. De aktuelle skiltene kan kjøpes eller bestilles i vanlige bygg-/jernvarehandler eller direkte hos et skiltprodusentfirma. Tallhøyden skal være minst 10,5 cm. Av hensyn til nødhjelpsetatene og ukjente som skal finne fram, skal skilting være utført så snart som mulig og senest innen 1 år etter adressevedtak. For nybygg skal adressen være skiltet før bygget tas i bruk.

 

Postadresse

Den nye vegadressen er også din nye postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med Posten. Husk å gi beskjed til dine kontakter om at du har fått ny adresse. Det er ikke nødvendig å varsle offentlige etater, banker, forsikringsselskaper eller andre som henter adresseopplysninger fra folkeregisteret.

Postkassen bør også merkes med nummer.

På Postens nettsider finner du en enkel løsning slik at du raskt kan informere kontaktene dine om den nye adressen, se www.posten.no/adressetjenester/endret-adresse.

www.posten.no/adressetjenester/mine-adresser kan du dessuten kontrollere om Posten har registrert din rette postadresse og du kan eventuelt endre denne selv. Dersom du har spørsmål til Posten kan du kontakte Posten kundeservice på telefon 04004 eller www.posten.no 

 

Hva skal ha egen adresse?

Matrikkelloven legger premissene for hva som regnes som egen adresseenhet. Forenklet kan en si at alle bolig-, fritids-, nærings- og offentlige bygg i en kommune skal tildeles adresse. Videre skal alle boenheter med egen inngang ha egen adresse. Dette medfører at for eksempel utleieleiligheter med egen inngang skal tildeles en egen unik adresse som er ulik resten av huset. Våningshus, som for eksempel har en kårbolig med egen inngang, skal også tildeles unike adresser. Vi ber derfor alle sjekke om tildelt adresse er korrekt. Dersom din eiendom skulle hatt tildelt flere adresser, ber vi om at kommunen blir gjort oppmerksom på dette.

Dette brevet er sendt hjemmelshaver til eiendommen. Husk å gi beskjed til eventuelle andre beboere og leietakere på din eiendom om den nye adressen.

 

Adressetilleggsnavn

Adressetilleggsnavn kan tildeles som en del av den offisielle adressen, jf. § 54 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Dette gjelder for:

  1. Gardsbruk; «... kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn ...»
  2. Særlig kjente institusjoner eller bygninger; «... kan kommunen på anmodning fra registrert eier ...»
  3. Grender, boligfelt, hyttefelt, mv; ... Kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt ….», for eksempel bygder som ligger langs en lang vegparsell.

Bakgrunnen for dette er blant annet et ønske om å kunne ta vare på stedsnavn av kulturvernmessig verdi, slik at de kan komme i vanlig bruk som en del av den offisielle adressen. 

 

Hjemmelsgrunnlaget

Kommunens forvaltning på dette området er i henhold til Lov om eigedomsregistrering av 17.06.2005 nr 101 (matrikkellova) kapittel 4 § 21 og tilhørende forskrift (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 49 -59.

 

Klageadgang

Etter matrikkelforskriftens § 22 er klageadgangen i adresseringssaker begrenset til å gjelde følgende tilfeller:

• Hvilken veg en bygning eller eiendom skal ha adresse til

• Hvilket adressetilleggsnavn som er tildelt adressen

• Feil i tildelingen av adressenummer

Det kan ikke klages på selve vegnavnet eller hvilket husnummer som er tildelt. Det er bare eier som kan klage, og klagefristen er tre uker etter at adressevedtaket er gjort kjent. Klage sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til avd. ing. Per Gunnar Løset på tlf. 71 53 24 28 eller epost til per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no / rikard.tomte.reitan@tingvoll.kommune.no. Vennligst oppgi referanse hvis du henvender deg skriftlig til kommunen.

For mer informasjon se vår hjemmeside http://www.tingvoll.kommune.no/ under Selvbetjening - Høring, prosjekt og planer.

 

Tidligere saker om vegnavn og adresser. 

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 13.07.2017 12:00
Fant du det du lette etter?