Sjøområdeplan til offentlig ettersyn

Tingvoll formannskap fattet i møte 8. november 2016 følgende vedtak:

"Tingvoll formannskap vedtar i samsvar med pbl § 9-3 at forslag til interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre sendes på høring slik den foreligger for Tingvoll kommune.

Formannskapet vurderer det slik at enkelte områder kan tas ut av planen men avventer høringsuttalelser."

Sjøområdeplan for Tingvoll kommune - Klikk for stort bilde Den interkommunale sjøområdeplana dekker alle sjøområder på Nordmøre, og Tingvoll kommune gjør vedtak for sitt areal i samsvar med plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan.

Plana legger til rette for at en større del av sjøområdene i Tingvoll kan benyttes til fiskeoppdrett og annet oppdrett i sjø. Lakseoppdrett skal  med visse unntak kun tillates i ytre deler av Tingvoll- og Halsafjorden, mens andre arter tillates lengre innover i fjordene.

I plana ligger også et ankringsområde i Torjulvågen, samt at alle tidligere godkjente småbåthavner er tegnet inn i plankartet.

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 16.12.2016 08:45
Fant du det du lette etter?