Deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand

Tingvoll kommunestyre fattet i møte 6. april følgende enstemmige uttalelse:

"Kommunestyret i økokommunen Tingvoll ber regjeringen forhindre en etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune.

Dokumentasjonen i saken viser at det meste av det farlige avfallet blir produsert i sentrale Østlandsområdet og at det til dels importeres fra utlandet. Å frakte dette avfallet rundt halve norskekysten for deponering på Nordmøre/Romsdal gir ingen mening og er risikofylt.

Et havari av skip med faglig avfall vil utsette to av Nordmøres viktigste næringer, fiskeri og oppdrettsnæringene, for fare ved giftutslipp. I tillegg er anlegget på Raudsand i den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden.

Det er ny infrastruktur som skal bygges i fjellhaller og som kaianlegg på Raudsand. Det er ingen eksisterende infrastruktur som verken kan eller bør brukes (eks gamle gruver). Denne nyetableringen må derfor skje i nærheten av der avfallsproduksjonen foregår i Norge.

Etableringen på Raudsand har ingen faglig begrunnelse.

Tingvoll kommune vurderer at transport av enorme mengder med farlig avfall med skip inn i den allerede hardt belastede Sunndalsfjorden vil medføre en uakseptabel høy risiko for hendelser som kan sette folkehelse, plante og dyreliv i stor fare.

Vi vil derfor advare sterkt mot å plassere en nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Kommunestyret krever at statsråden iverksetter utredning på nytt av alternativ lokalitet til Raudsand i Nesset.

Før ett så omfattende vedtak blir iverksatt krever vi at alternativ blir konsekvensutredet. På den måten får vi en reell vurdering av egnethet."

 

Aktuelle linker:

Uttalelse fra Orkide (Nordmøre regionråd) om etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand - 17. februar 2017 (PDF, 779 kB)

 

Uttalelse fra Tingvoll formannskap om planprogram Bergmesteren Raudsand AS - 19. april 2016 (PDF, 638 kB)

Uttalelse fra Tingvoll formannskap om deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand - 28. februar 2017 (PDF, 146 kB)

Uttalelse fra Tingvoll kommunestyre om deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand - 6. april 2017 (PDF, 567 kB)

Uttalelse fra Tingvoll kommunestyre om deponi for ordinært avfall på Raudsand - 11. mai 2017 (PDF, 5 MB)

 

Presentasjon fra Bergmesteren Raudsand AS i formannskapet - 28. februar 2017 (PPTX, 21 MB)

Planprogram for Bergmesteren Raudsand - fastsatt av Nesset kommunestyre 23. juni 2016

 

Miljødirektoratets anbefaling om nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall

Miljødirektoratets svar til Klima- og Miljødepartementet - Utredning lokaliteter for deponi for farlig avfall

 

Miljødirektoratet - Norconsults rapport Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall

Sammenstilling av rapport og Miljødirektoratets vurderinger

 

Klima- og miljødepartementets pressemelding - 12. desember 2016

Brev fra statsråd Vidar Helgesen til Nesset kommune (PDF, 4 MB)

 

NIVA - Miljøundersøkelse i Sunndalfjorden utenfor Raudsand i 2013 (PDF, 4 MB)

 

Postliste for Tingvoll kommune - Sak (2016/1026) om etablering av nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 17.11.2017 14:12
Fant du det du lette etter?