Deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand

Tingvoll kommunestyre fattet i møte 6. april følgende enstemmige uttalelse:

"Kommunestyret i økokommunen Tingvoll ber regjeringen forhindre en etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune.

Dokumentasjonen i saken viser at det meste av det farlige avfallet blir produsert i sentrale Østlandsområdet og at det til dels importeres fra utlandet. Å frakte dette avfallet rundt halve norskekysten for deponering på Nordmøre/Romsdal gir ingen mening og er risikofylt.

Et havari av skip med faglig avfall vil utsette to av Nordmøres viktigste næringer, fiskeri og oppdrettsnæringene, for fare ved giftutslipp. I tillegg er anlegget på Raudsand i den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden.

Det er ny infrastruktur som skal bygges i fjellhaller og som kaianlegg på Raudsand. Det er ingen eksisterende infrastruktur som verken kan eller bør brukes (eks gamle gruver). Denne nyetableringen må derfor skje i nærheten av der avfallsproduksjonen foregår i Norge.

Etableringen på Raudsand har ingen faglig begrunnelse.

Tingvoll kommune vurderer at transport av enorme mengder med farlig avfall med skip inn i den allerede hardt belastede Sunndalsfjorden vil medføre en uakseptabel høy risiko for hendelser som kan sette folkehelse, plante og dyreliv i stor fare.

Vi vil derfor advare sterkt mot å plassere en nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Kommunestyret krever at statsråden iverksetter utredning på nytt av alternativ lokalitet til Raudsand i Nesset.

Før ett så omfattende vedtak blir iverksatt krever vi at alternativ blir konsekvensutredet. På den måten får vi en reell vurdering av egnethet."

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Sist endret 19.04.2017 08:17
Fant du det du lette etter?