Publisert 27.03.2017

I forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise navnesak for følgende gards- og bruksnavn:

Gnr 110  Aulset/Ulset

Gnr 141, bnr 8  Mekran

Publisert 17.03.2017

Utviklingsutvalget har i møte 16. mars vedtatt 73 vegnavn i Tingvoll. Noen parseller gjenstår og blir vedtatt seinere.

Du kan finne ut hvilken veg du får som adresse ved å gå inn på liste og kart under.

Vedtak av vegnavn kan påklages til Formannskapet innen 3 uker. Eventuell klage sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Når det gjelder parsellinndeling har Rådmannen besluttet å opprettholde parsellen 1100 Meisingsetvegen, slik som vist i vedlagte kart.

Publisert 17.03.2017

Tingvoll formannskap fattet i møte 28. februar følgende enstemmige uttalelse:

«Økokommunen Tingvoll ber regjeringen forhindre en etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune.

Dokumentasjonen i saken viser at det meste av det farlige avfallet blir produsert i sentrale Østlandsområdet og at det til dels importeres fra utlandet. Å frakte dette avfallet rundt halve norskekysten for deponering på Nordmøre/Romsdal gir ingen mening og er risikofylt. Et havari av skip med farlig avfall vil utsette to av Nordmøres viktigste næringer, fiskeri og oppdrettsnæringene, for fare ved giftutslipp. I tillegg er anlegget på Raudsand i den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden.

Det er ny infrastruktur som skal bygges i fjellhaller og som kaianlegg på Raudsand. Det er ingen eksisterende infrastruktur som verken kan eller bør brukes (eks gamle gruver). Denne nyetableringen må derfor skje i nærheten av der avfallsproduksjonen foregår i Norge. Etableringen på Raudsand har ingen faglig begrunnelse.

Tingvoll kommune vurderer at transport av enorme mengder med farlig avfall med skip inn den allerede hardt belastede Sunndalsfjorden vil medføre en uakseptabel høy risiko for hendelser som kan sette folkehelse, plante og dyreliv i stor fare. Vi vil derfor advare sterkt mot å plassere en nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.»

Publisert 13.03.2017
rådhuset.jpg

Tingvoll kommune planlegger søknad til nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging. Søknaden skal realisere høyhastighetsbredbånd til områder av kommunen som i dag mangler eller har en utilfredsstillende bredbåndsdekning.

 

 

 

 

Publisert 09.03.2017

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for del av Breivika hyttefelt. Plana legger til rette for 8 nye hyttetomter i utvidelse av feltet. 

 

Publisert 08.03.2017

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for Åsprong hyttefelt. Plana legger til rette for 4 boligtomter i feltet og ni nye hyttetomter i erstatning for campingplassformål. Det tilrettelegges for trygg skoleskyss.

Publisert 01.03.2017


Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 25.6.2015 kommuneplanas arealdel for 2014-2026. Plandokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak.

Plankart (PDF, 11 MB)

Planbeskrivelse, bestemmelser og KU (konsekvensutredning) (PDF, 7 MB)

Vedlegg:

Kommunestyrets saksbehandling og vedtak (PDF, 2 MB)

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Arealdelen bygger på Samfunnsdelen (PDF, 714 kB) vedtatt 10. april 2014

Retningslinjer vedtatt 10. september 2015: Saksbehandling ved bruksendring bolig/fritidsbolig (PDF, 259 kB)

 

Eldre kommuneplan:

Arealdel og langsiktig del 2007 - 2019 (PDF, 2 MB)

Publisert 28.02.2017
Iso-linjer Tingvoll

Tingvoll kommune innfører det nye høydegrunnlaget som har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000), den 15. november 2016. Høydegrunnlaget er den referansen som ligger til grunn ved angivelse av et punkts høyde over havet. Det vil si høyden som vises i kart som koter eller høyder som vises på GPS. For folk flest har dette liten betydning siden endringene er små. For alle som arbeider med planlegging, prosjektering, bygg og anlegg og benytter posisjoneringstjenester er dette viktig. 

Her kan du lese mer om NN2000. Det er flere linker i slutten av artikkelen.

Publisert 23.02.2017
Vegparseller

Navnekomiteen legger nå fram sin innstilling til vegnavn i Tingvoll i forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen. Forslaga framgår av liste og kart. Det er gjort noen endringer i enkelte parseller siden oppstart av adresseringa. Dersom du mener det er foreslått feil navn der du bor, er det nå du har sjansen til å si din mening om det.

Publisert 23.02.2017
Aquagen Åneset

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles det at Norconsult AS på vegne av Aquagen AS starter arbeidet med detaljreguleringsplan for næringsareal på Ånesmyra i Tingvoll, eiendom G/Br.Nr.82/1 vestre del.

 

Fant du det du lette etter?