Rimeligere barnehage for de som tjener minst

Barn.jpg - Klikk for stort bilde

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.  Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. 

I 2016 gjelder ordningen med rimeligere foreldrebetaling for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Du kan søke om reduksjonen i foreldrebetalingen
Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes kommunen.
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. 

Ved vesentlige og varige endringer i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse, kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt.  Søknad med dokumentasjon kan da sendes på nytt, selv om det er midt i barnehageåret.

Beregning av inntekt
Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Eksempler på inntekter som skal inngå i beregningsgrunnlaget:

  • Arbeidsinntekt, sykepenger, AAP, dagpenger, tiltakspenger, uføretrygd, etterlattepensjon, aksjeutbytte, renteinntekter, utleieinntekter.
  • Introduksjonsstønad for flyktninger.

Eksempler på NAV-ytelser som ikke skal inngå i beregningen:

  • Støtte til barnetilsyn
  • Bidrag og barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Økonomisk støtte til f.eks barnehage og SFO
  • Studielån/stipend

Søskenmoderasjon
Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 % av det den betaler for det første barnet. For tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 % av det den betaler for første barn.

Søknaden
Du finner søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.  Du kan også få søknadsskjemaet i den enkelte barnehage.

Foreldre som har en eller annen støtte fra NAV, bes fylle ut dette i et skjema som ligger ved søknadsskjemaet.  Der ber vi også om at dere gir Tingvoll kommune fullmakt til å innhente opplysninger om skattepliktige ytelser som har betydning for beregning av redusert foreldrebetaling.

Søknad om redusert foreldrebetaling, trykk på lenke her (PDF, 292 kB):
Informsjonsskriv, trykk lenken her: (PDF, 274 kB)

Søknad sendes til:

Tingvoll kommune, midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

 

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 28.03.2017 11:36
Fant du det du lette etter?