Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnlogo08
Miljøfyrtårnlogo08
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårn-programmet innebærer at bedriftene går gjennom en miljøanalyse for å finne frem til enkle tiltak som skal føre til forbedringer på områder som avfallshåndtering, energiforbruk, arbeidsmiljø, internkontroll-HMS, innkjøp, materialbruk, transport, utslipp til luft, utslipp til vann og estetikk. Miljøfyrtårnsertifikat utdeles når bedriften tilfredsstiller Miljøfyrtårnprogrammets bransjekrav og blir sertifisert. Per januar 2008 er over 1200 private og offentlige virksomheter Miljøfyrtårn-sertifiserte.
Hva betyr det for en virksomhet å bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Miljø
Miljø har fått større oppmerksomhet og betydning for mange i de senere år. Vi ser nå at miljøforhold er av både global og lokal betydning og alle er vi berørte. Miljøarbeide er positivt for miljø ved redusert miljøbelastning. Viktige forutsetninger er økt miljøeffektivitet i samfunnet gjennom høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning. Et økologisk bærekraftig velferdssamfunn er vår utfordring. Det kreves blant annet at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan. Energi- og klimaplanen er en handlingsplan som viser hvordan kommunen skal arbeide med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Bedrifter bør lage et miljøregnskap for virksomheten.

Omdømmet
Omdømmet som en bedrift har i samfunnet generelt, blant kunder, leverandører og samarbeidspartnere er viktig. Miljøsertifisering vil bidra positivt til dette. Kommuner, bedrifter og enkeltpersoner vil begynne å stille miljøkrav og krav til internkontroll og kvalitetssystemer.

Lønnsomhet
Økt lønnsomhet oppleves av mange bedrifter etter en miljøsertifisering. Dette takket være økt effektivitet ved at bedriften går gjennom rutiner og systemer og avdekker forbedringspotensialer.
Kvalitetsutvikling oppnås gjennom samarbeid og fokus på interne prosesser. Dette gir lavere kostnader, redusert energiforbruk, lavere reise- og transportkostnader. Reduserte kostnader til avfall oppnås gjennom kildesortering og gjenvinning. Avfall blir en ressurs fremfor kostnad.

Arbeidsmiljø
Godt arbeidsmiljø gir økt trivsel, trygge, sunne og friske mennesker og redusert sykefravær.
Godt arbeidsmiljø gir styrket omdømme og økt lønnsomhet.

MÅLGRUPPE
I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle små- og mellomstore bedrifter innen industri, transport, handel og service. I det offentlige er alle typer virksomheter aktuelle slik som skoler, barnehager, kontorvirksomheter og innenfor helsesektoren.
Fant du det du lette etter?