Høringsforslag sykehjem etc.

 Høringsforslag om forslag til forskrifter om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister i Tingvoll kommune 

 HØRINGSNOTAT

OM FORSLAG TIL FORSKRIFTER OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

– KRITERIER OG VENTELISTER,

TINGVOLL KOMMUNE.

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem som trådte i kraft 1.januar 2017

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Tingvoll kommune har ingen tjeneste som kommer inn under betegnelsen «tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester» og velger derfor å utarbeide en forskrift hvor dette utelates.

Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slik opphold dersom det etter en helse og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsutvalget vedtok i møte 22.februar 2017, i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser i § 37, å sende «Forslag til forskrift om rett til opphold i institusjon, kriterier og ventelister m.m for Tingvoll kommune» ut på høring.

Helse- og omsorgsutvalget skal ha saken til ny behandling etter høringen og før endelig behandling i kommunestyret.

Høringsfrist blir satt til 22.mars 2017.

Den nye forskriften skal ha virkning fra 1.juli 2017

Forslag til
Forskrift om rett til opphold i institusjon, kriterier og ventelister m.m for Tingvoll kommune
 
Denne forskriften er fastsatt av Tingvoll kommunestyre ………… med bakgrunn i lov 24.juni 2011 nr.30 om kommunale hele og omsorgstjenester m.m. § 3-2 a:
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester.
Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarendebolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
Tingvoll kommune har ingen tjeneste som kommer inn under betegnelsen « Tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester» og velger derfor å utarbeide en forskrift hvor dette utelates.
§1 Formål
Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til botilbud og helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Den skal bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt hvilke vurderingsmomenter Tingvoll kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og hvordan Tingvoll kommune skal følge opp personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem.
§ 2 Lovgrunnlag
Tildeling av langtidsopphold i sykehjem er regulert i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd og § 2-1 e første ledd, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og § 3-2 a første ledd.
§3 Definisjoner
Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e og § 2. Tingvoll kommune har to institusjoner for langtidsopphold: Tingvoll sjukeheim og Vonheim.
Med langtidsopphold menes opphold på ubestemt tid.
Med kriterier menes vurderingsmomenter som inngår i en skjønnsmessig helhetsvurdering av om en pasient eller bruker skal få tildelt et tjenestetilbud fra kommunen.
Med venteliste menes en oversikt over de pasienter og brukere som etter søknad har fått vedtak om at de er best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett til neste ledige plass ved sykehjem.
§ 4 Virkeområde
Tingvoll kommune disponerer til enhver tid et visst antall plasser som er beregnet for langtidsopphold i sykehjem. Denne forskriften gjelder for tildeling av disse plassene. Hvor mange langtidsplasser i sykehjem kommunen disponerer over, skal til enhver tid framgå av kommunens internkontrollsystem.
I tillegg disponerer kommunen også over ulike typer korttidsplasser i sykehjem og boliger som er tiltenkt personer med behov for helse- og omsorgstjenester.
Kommunen har plikt til å yte forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester uavhengig av pasientens eller brukerens bosituasjon.
§ 5 Ansvar og myndighet
Enkeltvedtak om tildeling av plass i sykehjem fattes av Tingvoll kommune.
§ 6 Vurderingsmomenter for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og mulighet til å få stå på venteliste til slikt bo- og tjenestetilbud
Om pasient eller bruker får tildelt langtidsopphold i sykehjem beror på en helhetsvurdering der følgende momenter inngår:
o
om pasient og bruker er varig ute av stand til å ta vare på seg selv på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.
o
om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller med korte mellomrom,
o
om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er,
o
om pasienten eller brukeren er i stand til selv å tilkalle hjelp ved behov,
o
om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet hensiktsmessig eller forsvarlig, herunder korttidsopphold i sykehjem, flytting til omsorgsbolig, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning,
o
hensynet til andre personer, herunder om pasienten eller brukeren er til fare for andre,
o
om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der pasienten eller brukeren bor.
Pasientens eller brukerens egne ønsker skal tas i betraktning.
Dersom opphold i sykehjem, etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste. For øvrig vil pasienter eller brukere som er best tjent med heldøgns omsorgstilbud men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i
sykehjem, settes på venteliste. De som står på ventelisten vil bli vurdert når det blir en ledig langtidsplass i sykehjem. Den med størst behov tildeles plass først.
For å få plass i skjermet enhet for personer med demens skal en demensdiagnose være stilt.
§ 7 Rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester
Pasienter eller brukere som etter en konkret og individuell vurdering er best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass på sykehjem, vil få enkeltvedtak med avslag på langtidsopphold, men vil i samme vedtak få tilbud om å få stå på venteliste.
§ 8 Oppfølging av pasienter eller brukere på venteliste
Pasienter som kan stå på venteliste skal ha enkeltvedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal gis i hjemmet inntil det kan gis en plass i sykehjem.
Pasienten og brukerens tjenestebehov skal til enhver tid vurderes av helsepersonell som bistår pasienten /brukeren. Tjenestene som ytes skal til enhver tid være forsvarlige.
§ 9 Klage
Pasienter og brukere har rett til å klage på vedtak om avslag i sykehjem og plass på venteliste for langtidsopphold jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd og § 7-2.
§ 10 Ikrafttredelse og revidering av forskriften
Denne forskriften trer i kraft ..........
Vedtatt i kommunestyret: __________________
Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 09.03.2017 11:28
Fant du det du lette etter?