Barnehagevedtekter gjeldende fra 06.04.2017

Tingvoll barne- og ungdomsskole - Klikk for stort bilde

 Her finner du gjeldende barnehagevedtekter fra vedtatt av kommunestyret 06.04.2017

 

 

 Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune.

(Vedtatt av kommunestyret den 06.04.17)

Vedtekter for barnehagene i Tingvoll er utarbeidet i henhold til Lov om barnehager § 7. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder

a) eierforhold

b) formål, jf.§§1 og 1a

c) opptakskriterier,

d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget

e) barnehagens åpningstid.

1.Eierforhold og forvaltning

 Barnehagene eies og drives av Tingvoll kommune

 Tingvoll kommune eier og driver Meisingset oppvekstsenter avd. barnehage, Straumsnes barnehage og Tingvoll barnehage.

 Rådmannen har den øverste administrative myndigheten for barnehagene.

 Oppvekst og kulturutvalget har fullmakter i tråd med delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret.

 

2. Formål:

 Barnehagen skal drives i samsvar med «Lov om barnehager», og de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer for barnehagene, fastsatt av departementet, samt kommunale planer og vedtak.

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. Barnehagelovens §1

 Barnehagen har økokommuneerklæringen i fokus, hvor kosthold og fysisk helse er viktig.

 

3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. Lov om barnehager §4.

 Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.

 Foreldrerådet oppnevner eget arbeidsutvalg. FAU

 Samarbeidsutvalget består av 2 foreldre/foresatt og 2 ansatte i barnehagen. Barnehageeier deltar med to representanter; valgt representant fra oppvekst og kulturutvalget, og virksomhetsleder som er sekretær.

 Meisingset har felles samarbeidsutvalg for oppvekstsenteret.

 

4. Opptakskriterier.

Alle som søker om plass i barnehagen innen fristen for hovedopptak (1.mars), skal få tilbud om plass det antall dager det er søkt ved nytt barnehageår.

Det settes av 3 plasser øremerket 4 og 5 åringer fra Tingvoll asylmottak.

Følgende kriterier, i prioritert rekkefølge, legges til grunn ved tildeling av plass:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne. (§13 i barnehagelova).

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (§13 i Lov om barnehager)

3. Barn som har behov for plass på grunn av helsemessige eller sosiale årsaker.

4. Barn som har behov for språklig og kulturell integrering og der begge foreldrene er flerspråklig. Ved løpende opptak skal barn av bosatte flyktninger på introduksjonsprogrammet ha prioritet.

 

Dokumentasjon:

Ved søknad om opptak etter pkt. 1, 2, 3,4 skal det legges ved dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig instans som f. eks helsestasjon, barnevern, lege eller PPT. Det må klart gå frem av dokumentasjonen hvorfor barnet har særlig behov for barnehageplass fremfor andre barn. Skriftlig dokumentasjon må innen søknadsfristen vedlegges søknaden for de som ber om fortrinn.

5. Alder. De som er eldre kommer inn før de yngre, dersom ikke annet skiller.

6. Søsken prioriteres i samme barnehage

7. Når søkere står likt etter at opptakskriterier er fulgt, er ansiennitet på venteliste grunnlag for inntak. Trekking foretas ved fortsatt likhet

 

5. Opptak

 Søknad om barnehageplass skjer elektronisk

 Det er felles samordnet opptak for barnehagene i kommunen.

 Tildelingen skjer administrativt.

 Ved hovedopptak 1. mars må søker være bosatt i Tingvoll innen utgangen av august for å ha rett til barnehageplass. Ved løpende inntak må søker være bosatt i Tingvoll senest ved det tidspunktet plassen tilbys.

 Følgende oppholdstid tilbys: 5 dager, 4 dager, 3 dager pr. uke.

 Ved opptak skal det legges vekt på å sikre god og kostnadseffektiv drift av

 

barnehagene i kommunen.

 Det kan søkes gjennom hele året. Hovedopptaket (plass fra 15.08) skjer om våren med søknadsfrist1. mars.

 Barnehageplass som tildeles ved hovedopptak gjelder til barnet når opplæringspliktig alder.

 Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

 Ved løpende inntak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass.

 Klager i forbindelse med tildeling av barnehageplass, sendes til Tingvoll formannskap som er kommunens klageorgan.

 Løpende opptak gjøres ved ledig kapasitet innen rammen av grunnbemanning fastsatt ved hovedopptak.

 

6. Foreldrebetaling:

 Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling, og søskenmoderasjon for hvert kalenderår.

 Det blir krevd betaling for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned.

 Betaling for barnehageplass skal skje forskuddsvis og senest den 20. i måneden.

 Ved henting etter stengetid, betales kr 355,- pr time, fra det tidspunkt barnehagen stenger. Regning sendes ut en gang i måneden.

 Husstander med lav inntekt kan få redusert oppholdsbetaling jf. nasjonale retningslinjer. Eget skjema benyttes, og spesifikk dokumentasjon må følge søknaden.

 Den enkelte barnehage krever inn matpenger i tillegg til barnehagesatsene. Matpengesatsene settes i samarbeid med samarbeidsutvalget, med utgangspunkt i selvkostprinsippet.

 Foreldrebetaling regnes fra avtalt startdato, gitt i tilbudsbrev. Ved hovedopptak er startdato 15/08 (eller jf. lov om barnehager §12a, om ikke barnet starter før)

 Ved fravær, grunnet langvarig, sammenhengende sykdom, over 1 mnd., kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Legeattest må legges ved søknad.

 Ved uforutsette hendelser, slik at drift helt eller delvis må innstilles, er ikke Tingvoll kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foreldre/foresatte.

 

7. Skyldig betaling:

 Dersom barnehageplassen ikke blir betalt innen forfall, eller annen avtale er inngått, vil plassen bli oppsagt en måned etter forfallsfrist. Oppsigelsestiden er en måned fra den dagen oppsigelse sendes ut.

 

8. Oppsigelse/reduksjon av barnehageplass.

 Oppsigelse/reduksjon gjøres elektronisk.

 Oppsigelsesfrist for tildelt barnehageplass er 1 måned. Det skal betales for

 

inneværende og påfølgende måned.

 Etter 1. mars vil bare grunner som sykdom, flytting og lignende godtas for fritak av betaling resten av barnehageåret.

 Tildelt barnehageplass kan tidligst reduseres 4 måneder etter oppstart.

 

9. Helseforhold

 Før barnet begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte (Jf. Lov om barnehager §23).

 Syke barn holdes hjemme fra barnehagen. Barnas allmenntilstand skal være tilfredsstillende nok til at barnet gjennomfører en vanlig barnehagedag

 Sykefravær eller annen fraværsgrunn meldes til barnehagen så snart som mulig.

 

10. Taushetsplikt og opplysningsplikt.

 Alle som behandler saker etter lov om barnehager og ansatte i barnehagen, har taushetsplikt etter § 13 i Forvaltningsloven.

 Ansatte i barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten og til barnevernstjenesten. (Jfr. Lov om barnehager §§ 21 - 22).

 Opplysninger om barn og foresatte som barnehagen må ha for å kunne gi et godt tilbud innhentes og oppbevares i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven.

 

11. Åpnings- og oppholdstid.

 Barnehageåret går fra 15.08 til 14.08.

 Barnehagene holder stengt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

 Planleggingsdager samordnes mellom barnehagene, og fastsettes før nytt bhg år. Eventuelle endringer må meldes min 1 mnd. i forkant.

 Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret og tre av disse sammenhengende i tidsrommet 1.juni-30 september. Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen 14/08.

 Skjema om ferieavvikling leveres barnehagen. Hovedferie innen 15 april, annen ferie 14 dager før avvikling.

 Tingvoll barnehage er sommeråpen, Meisingset og Straumsnes barnehager holder stengt 2 uker i hovedferien, uke 29 og 30.

o Sommeråpen barnehage i Tingvoll barnehage, er åpen for barn fra alle tre barnehagene.

 Alle barnehagene er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag i påskeuka stenger Barnehagene kl.12.00.

 Barnehagen har mulighet for åpningstid innenfor disse rammene: Kl. 06.45 - 17.00.

o Den enkelte barnehages åpningstid, tilpasses og fastsettes av den enkelte barnehage v/virksomhetsleder

o Foreldre/foresatte kan søke om endringer av åpningstid, minimum 14 dager i forkant.

 

12. Leke- og oppholdsareal.

Arealnorm for barnehagene i Tingvoll kommune.

- 4,0 m2 pr. barn over 3 år.

- 5,5 m2 pr. barn under 3 år

13. Ansvar og forsikring:

Barnehagen har ansvar for barnet i den tiden det oppholder seg i barnehagen. Tingvoll kommune tegner en kollektiv ulykkesforsikring for barn som har plass

Publisert av Vidar Karlsen. Sist endret 13.06.2017 08:49
Fant du det du lette etter?