Kommunereformen 2014-2020

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Dette er de 10 kriteriene ekspertutvalget mener kommunene må vurdere i forhold til framtidens velferdstjenester:

1. Kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Identitet
 
Relevante lenker og artikler:
www.nykommune.no (Verktøy for å se på ulike alternativer ut fra befolkning og andre kriterier)
www.kommunereformen.no (Regjeringens nettsted for kommunerefomen)
www.fmmr.no (Fylkesmannen i Møre og Romsdal, koordinerende og styrende funksjon)
www.ks.no (kommunesektorens organisasjon)
www.distriktssenteret.no (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
Meldingsdel for kommuneproposisjonen 2015 (Bakgrunn for reformarbeidet)
 
Publisert av Svein Olav Ween. Ansvarlig Svein Olav Ween. Sist endret 10.02.2016 14:18

I Tingvoll kommunestyres møte den 27.01.2016 ga økonomisjef Harald Bergdal en orientering om høringsforslaget til nytt inntektssystem og om hvilke konsekvensene dette vil kunne få for Tingvoll kommune.

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Tingvoll kommune  å vurdere hvorvidt Tingvoll, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen, kan bestå som egen kommune. Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati, samt at den gir en samlet vurdering.

Telemarksforskning, som har stått for utredningene av kommunestruktur for Nordmørskommunene, ser for seg fem framtidige kommuner på Nordmøre. Kommunene skal frem mot våren 2016 vurdere hva de til slutt ønsker seg for framtiden. 

Sluttrapporten for kommuneutredningen,  med Telemarksforskning sine anbefalinger, blir lagt frem 5.november på et felles kommunemøte i Kristiansund.

Fant du det du lette etter?