Bygge- og delingssaker

Byggeplass - Klikk for stort bilde

Oppføring, riving og alle former for utvidelse og vesentlig endring av bygninger, konstruksjoner og anlegg skal godkjennes av kommunen før arbeidene settes i gang. Dette gjelder også deling av eiendom. Enkelte mindre tiltak er unntatt fra søknadsplikt.

Bruk BYGGSØK når du skal søke om byggetillatelse.  

På grunn av stor saksmengde er saksbehandlere ikke tilgjengelige for publikum på mandager og torsdager. Henvendelse gjøres til servicekontoret.
 

 

Byggeplass2 - Klikk for stort bilde

Deling av grunneiendom

Søknader om deling av grunneiendom behandles etter Plan- og bygningslova og evt. Jordlova, for landbrukseiendom. Det omsøkte arealet tegnes inn på kart og det må sendes nabovarsel. Se forøvrig Tjenestekatalogen for mer informasjon. Bruk blankett 5153 med vedlegg dersom byggsøk ikke benyttes.

Nye tomter må ha godkjent avkjørsel fra offentlig veg. Det må også være inngått avtale om tilstrekkelig vegrett over nabogrunn til den bruk det søkes om, der dette er aktuelt. Gjelder fradelinga bolig eller fritidsbolig må rettigheter til vann- og avløpsledninger også avklares. Dette behandles vanligvis i forbindelse med fradelinga.

Dersom fradelinga godkjennes kan det rekvireres oppmålingsforretning i hht Matrikkelloven og det blir da sendt særskilt innkalling til søkeren og eventuelt berørte naboer. Ny eiendom blir deretter opprettet og tinglyst.


Byggesaker

Det kan i hovedsak skilles mellom tre typer byggesaker:

- Søknader med ansvarsrett, pbl § 20-1 (feks. boliger, fritidsboliger, næringsbygg mm).

- Søknader uten ansvarsrett (mindre byggearbeider)

- Unntatt søknadsplikt etter lovens § 20-3 og byggesaksforskriftens kap 4. Mer info

Her kan du finne mer detaljert informasjon om de ulike typer saker: Tjenestekatalogen

 

For alle søknader gjelder at det skal være gitt tillatelse før tiltaket kan iverksettes, men her gjelder noen tidsfrister for saksbehandlingen som kommunen må overholde, jf. pbl § 21-7.

Kommunen tar i mot elektroniske søknader gjennom BYGGSØK. Denne løsningen kan benyttes av både firmaer og privatpersoner. Informasjon om byggesaker finnes også på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet, i veiledningen i Byggsøk og i Tjenestekatalogen. Alle søkere anbefales å søke elektronisk gjennom Byggsøk.  Det gis en rabatt på gebyret på ca 20 % i forhold til å bruke papirblanketter.

Dersom det søkes om å dele fra tomt eller bygge utenfor regulert område vil det vanligvis være behov for å søke om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område), eventuelt også i 100-metersbeltet langs sjø. Søknaden må være begrunnet.

 

Byggesaksgebyr:

Satser 2016

 

Nye byggeregler:

Ny Plan- og bygningslov(2008)

Ny Teknisk forskrift(2010)

Ny Byggesaksforskrift(2010)

 

Søknad leveres via:

BYGGSØK (anbefalt)

eller på

Papirblanketter

 

Publisert av Per Gunnar Løset. Ansvarlig Per Gunnar Løset. Sist endret 14.03.2016 11:53
Fant du det du lette etter?