Publisert 28.02.2017
Iso-linjer Tingvoll

Tingvoll kommune innfører det nye høydegrunnlaget som har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000), den 15. november 2016. Høydegrunnlaget er den referansen som ligger til grunn ved angivelse av et punkts høyde over havet. Det vil si høyden som vises i kart som koter eller høyder som vises på GPS. For folk flest har dette liten betydning siden endringene er små. For alle som arbeider med planlegging, prosjektering, bygg og anlegg og benytter posisjoneringstjenester er dette viktig. 

Her kan du lese mer om NN2000. Det er flere linker i slutten av artikkelen.

Publisert 23.02.2017
Vegparseller

Navnekomiteen legger nå fram sin innstilling til vegnavn i Tingvoll i forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen. Forslaga framgår av liste og kart. Det er gjort noen endringer i enkelte parseller siden oppstart av adresseringa. Dersom du mener det er foreslått feil navn der du bor, er det nå du har sjansen til å si din mening om det.

Publisert 23.02.2017
Aquagen Åneset

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles det at Norconsult AS på vegne av Aquagen AS starter arbeidet med detaljreguleringsplan for næringsareal på Ånesmyra i Tingvoll, eiendom G/Br.Nr.82/1 vestre del.

 

Publisert 11.11.2016
Sjøområdeplan Tingvoll

Tingvoll formannskap fattet i møte 8. november 2016 følgende vedtak:

"Tingvoll formannskap vedtar i samsvar med pbl § 9-3 at forslag til interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre sendes på høring slik den foreligger for Tingvoll kommune.

Formannskapet vurderer det slik at enkelte områder kan tas ut av planen men avventer høringsuttalelser."

Den interkommunale sjøområdeplana dekker alle sjøområder på Nordmøre, og Tingvoll kommune gjør vedtak for sitt areal i samsvar med plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan.

Plana legger til rette for at en større del av sjøområdene i Tingvoll kan benyttes til fiskeoppdrett og annet oppdrett i sjø. Lakseoppdrett skal  med visse unntak kun tillates i ytre deler av Tingvoll- og Halsafjorden, mens andre arter tillates lengre innover i fjordene.

I plana ligger også et ankringsområde i Torjulvågen, samt at alle tidligere godkjente småbåthavner er tegnet inn i plankartet.

Publisert 04.03.2016

Kommunestyret har bestemt å innføre vegadresser i resten av kommunen. Alle boliger, fritidsboliger og næringseiendommer skal nå få sin egen vegadresse. Hensikten er at det skal være enkelt å finne fram i kommunen.

Administrasjonen fastsetter vegparsellene, mens Utviklingsutvalget er navnemyndighet og har nedsatt en egen navnekomite som skal finne navn til vegparsellene.

Navnekomiteen består av: Helge Husby (leder), Helga Eikrem og Ivar Bølset. Vara: Mari Vatn.

 

 

Fant du det du lette etter?