Publisert 14.11.2017

Utviklingsutvalget vedtok 13. november navn på 6 vegparseller. Deriblant er det bestemt at vegen fra Kvisvika til Kanestraum (Fv298) får navnet Langøysundvegen.

Publisert 08.08.2017

 Helse og omsorgsplan forTingvoll kommune 2017 – 2025

Publisert 13.07.2017

Kommunen sender i forbindelse med adresseringsprosjektet ut varsel til alle eiere av hus som skal ha ny vegadresse (vegnavn og husnummer). I brevet står en del informasjon det er viktig å være klar over og vi gjengir innholdet her. 

Publisert 08.06.2017

Formannskapet har fastsatt planprogram for reguleringsplana som skal legge til rette for nye arealer for AquaGen AS på Tingvoll. 

Publisert 19.04.2017

Tingvoll kommunestyre fattet i møte 6. april følgende enstemmige uttalelse:

"Kommunestyret i økokommunen Tingvoll ber regjeringen forhindre en etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand i Nesset kommune.

Dokumentasjonen i saken viser at det meste av det farlige avfallet blir produsert i sentrale Østlandsområdet og at det til dels importeres fra utlandet. Å frakte dette avfallet rundt halve norskekysten for deponering på Nordmøre/Romsdal gir ingen mening og er risikofylt.

Et havari av skip med faglig avfall vil utsette to av Nordmøres viktigste næringer, fiskeri og oppdrettsnæringene, for fare ved giftutslipp. I tillegg er anlegget på Raudsand i den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden.

Det er ny infrastruktur som skal bygges i fjellhaller og som kaianlegg på Raudsand. Det er ingen eksisterende infrastruktur som verken kan eller bør brukes (eks gamle gruver). Denne nyetableringen må derfor skje i nærheten av der avfallsproduksjonen foregår i Norge.

Etableringen på Raudsand har ingen faglig begrunnelse.

Tingvoll kommune vurderer at transport av enorme mengder med farlig avfall med skip inn i den allerede hardt belastede Sunndalsfjorden vil medføre en uakseptabel høy risiko for hendelser som kan sette folkehelse, plante og dyreliv i stor fare.

Vi vil derfor advare sterkt mot å plassere en nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.

Kommunestyret krever at statsråden iverksetter utredning på nytt av alternativ lokalitet til Raudsand i Nesset.

Før ett så omfattende vedtak blir iverksatt krever vi at alternativ blir konsekvensutredet. På den måten får vi en reell vurdering av egnethet."

 

Publisert 27.03.2017

I forbindelse med adresseringsprosjektet i kommunen har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise navnesak for følgende gards- og bruksnavn:

Gnr 110  Aulset/Ulset

Gnr 141, bnr 8  Mekran

Publisert 17.03.2017

Utviklingsutvalget har i møte 16. mars vedtatt 73 vegnavn i Tingvoll. Noen parseller gjenstår og blir vedtatt seinere.

Du kan finne ut hvilken veg du får som adresse ved å gå inn på liste og kart under.

Vedtak av vegnavn kan påklages til Formannskapet innen 3 uker. Eventuell klage sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Når det gjelder parsellinndeling har Rådmannen besluttet å opprettholde parsellen 1100 Meisingsetvegen, slik som vist i vedlagte kart.

Publisert 09.03.2017

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for del av Breivika hyttefelt. Plana legger til rette for 8 nye hyttetomter i utvidelse av feltet. 

 

Publisert 08.03.2017

Kommunestyret har i møte 16.2.2017 vedtatt detaljplan for Åsprong hyttefelt. Plana legger til rette for 4 boligtomter i feltet og ni nye hyttetomter i erstatning for campingplassformål. Det tilrettelegges for trygg skoleskyss.

Publisert 01.03.2017


Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 25.6.2015 kommuneplanas arealdel for 2014-2026. Plandokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak.

Plankart (PDF, 11 MB)

Planbeskrivelse, bestemmelser og KU (konsekvensutredning) (PDF, 7 MB)

Vedlegg:

Kommunestyrets saksbehandling og vedtak (PDF, 2 MB)

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

Arealdelen bygger på Samfunnsdelen (PDF, 714 kB) vedtatt 10. april 2014

Retningslinjer vedtatt 10. september 2015: Saksbehandling ved bruksendring bolig/fritidsbolig (PDF, 259 kB)

 

Eldre kommuneplan:

Arealdel og langsiktig del 2007 - 2019 (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?