Alle tjenester

Tingvoll kommune tilbyr et mangfold av tjenester.


Under finner du beskrivelser av aktuelle tjenester fra kommunen. Du får også lenker til aktuelle lover og regler samt søknadsskjema. Søk på tittel eller tema.


Tilbakemelding
Vi ønsker at du gir oss tilbakemelding dersom du har forslag til forbedring, og at vi sammen legger til rette for et godt tilbud i Tingvoll kommune.
Bruk tilbakemeldingsfunksjonen du finner på slutten av tjenestebeskrivelsene.

Trenger du hjelp?
Kontakt oss på: postmottak@tingvoll.kommune.no

eller bruk dette kontaktskjemaet: KONTAKTSKJEMA

Slik finner du et ord / søker etter et ord på denne siden:

  1. Trykk Ctrl+F for å åpne boksen Søk under faneraden.

  2. Skriv inn et ord eller uttrykk og trykk deretter Enter for å finne det første resultatet.

 

Liste over tjenester:
 

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke

Adopsjon

Adressetildeling

Apostille

Arealoverføring

Askespredning

Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

Avlastning

Avlastningsopphold - sykehjem

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Barnehage - etablering og drift

Barnehageplass

Barselgrupper

Begravelse

Behandlingsreise til utlandet

Besøkshjem

Besøkshjem/Å være besøkshjem

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Betaling og innkreving av forskuddsskatt

Betaling og innkreving av restskatt

Bibliotek

Bilstønad

Boliglån

Bolig - oppføring av ny bolig eller fritidsbolig

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til tilpasning

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Bompenger - privat vei

Boplikt ved kjøp av eiendom

Bostøtte

Brannvern og tilsyn

Brukermedvirkning i skolen

Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring

Byggavfall - kildesortering

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Bygging og graving i forurenset grunn

Dagmamma - godkjenning

Dagopphold

Dagsenter

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Den kulturelle skolesekken

Digital postkasse

Driftsbygning i landbruket

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Eiendomsinformasjon/ Infoland

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Eierseksjonering/reseksjonering

Eierseksjonering - eksisterende bygg

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Elevenes fysiske arbeidsmiljø

Elevenes fysiske skolemiljø

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Ergoterapi

Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Familiebarnehage - etablering og drift

Familiebarnehage - godkjenning

Familievernkontor

Farlig avfall

Fastlege

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse - fellingsrapport hjort, elg og rådyr.

Film og video - konsesjon for framvisning

Forhåndskonferanse

Forliksråd

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding

Fosterhjem

Fosterhjem/Å være fosterhjem

Fradeling av eiendom

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Fri rettshjelp

Frisklivssentral

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - søknad om godkjenning

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Fyrverkeri - søknad om avfyring

Fysioterapi

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Gjeldsrådgivning

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

Gravferd

Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Gravplass

Grensejustering

Grunnlån

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring - permisjon

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Grøfting - søknad om tilskudd

Helsehjelp i hjemmet

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel

Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere

Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Hjemmehjelp

Hjemmekompostering av matavfall

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie - psykiatri

Hjemmeundervisning

Incestsenter

Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

Infoland

Informasjon fra barnehage til ikke-samboende foreldre

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Innbyggerinitiativ

Innkreving av kommunale krav / betaling for kommunale tjenester

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Jegerprøven

Karakterer - klageadgang

Kartforretning

Klage til Sivilombudsmannen

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Kloakk og slam

Kommunal bolig

Kommunal garanti for lån

Kommunal planlegging - medvirkning

Kommunalt lån (sosiallån)

Kommunalt næringsfond

Kommunalt tilskudd til lag og foreninger

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Konfliktråd

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Kontaktskjema

Korttidsplass i sykehjem

Krisesenter

Kulturmidler

Kulturminner - søknad om tillatelse til inngrep

Kulturskole

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Kvalifiseringsprogram - NAV

Kystkultur - tilskudd

Lag og foreninger i Tingvoll - kontaktskjema

Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold

Landbrukseiendom - deling

Landbrukseiendom - kjøp

Landbruksfond

Landbruksplan

Landbruksvei - bygging

Langtidsplass i sykehjem

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legevakt

Legionellasmitte - forebyggende tiltak

Leirskoleopphold

Leksehjelp i grunnskolen

Lønn til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Matombringing

Matrikkel - retting

Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

Melding til barnevernstjenesten

Midlertidig botilbud

Miljøfyrtårn - sertifisering

Miljøinformasjon

Miljøplager eller -risiko/Meld ifra

Minoritetsspråklige og særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring

Mobbing - mottiltak

Mollie Storseths legat

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikkskole

Nabovarsel

Naturskader - erstatning

Nedgravde oljetanker

Næringsfondet vekst for Tingvoll

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

Omdømmefondet

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig, eldrebolig, trygdebolig.

Omsorgslønn

Omsorgsovertakelse av et barn

Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Opplæring i punktskrift/blindeskrift

Oppmålingsforretning

Opptenning av ild utendørs/bålbrenning - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak

Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak

Ordensreglement i grunnskolen

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

Pasient- og brukerombudet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - henvisning

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Pleie i livets sluttfase

PP-tjenesten - henvisning

Praktisk bistand i hjemmet

Privat vei - bompenger

Produksjonstilskudd i jordbruket

Psykiske helsetjenester

Publisering av saksdokumenter på Internett

Punktskrift/blindeskrift - opplæring

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Reklameskilt - skilt langs vei

Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Renovasjon

Renovasjon

Restskatt - betaling og innkreving

Retten til gratis grunnskoleopplæring

Retten til tolk i helsetjenesten

Retten til å dø hjemme

Returordninger for avfall

RMP

Rusmiddelmisbrukere - tiltak

Rådgiving i skolen

Salgsbevilling alkohol

Sammenføyning av eiendom eller festegrunn

Samvær med barn under offentlig omsorg

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Scooterkjøring

Selvbygger

Separasjon og skilsmisse

Serveringsbevilling

Serveringsprøven

Skatteattest

Skilsmisse

Skjenkebevilling alkohol

Skjenkebevilling - ambulerende / for bestemt enkeltanledning

Skogavgift

Skogavgift

Skogfond

Skogfond - krav om utbetaling

Skogkultur

Skogsvei - bygging

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjeneste

Skolerute, kommunal forskrift

Skoleskyss

Skolestart

Skoletilhørighet

Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter

Sosiallån (kommunalt lån)

Sosialtjenester for innsatte i fengsel

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen

Startlån bolig

Statlige spillemidler til idrettsformål

Støttekontakt

Svangerskapsavbrudd

Sykehjem - avlastningsopphold

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Søppeltømming

Tannhelsetjeneste

Tekniske hjelpemidler - utlån

Terminal pleie i hjemmet

Tidligpensjon for jordbrukere

Tilskudd til drenering - søknad

Tingvoll bibliotek

Tingvollfondet

Tippemidler

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Tros- og livssynssamfunn - tilskudd

Trygghetsalarm

Tuberkuloseundersøkelse

Ulykkesforsikring for elever

Utslippstillatelse

Vaksine

Vald - godkjenning

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Vannforsyning - drikkevann

Vann og avløp - abonnementsvilkår

Veivedlikehold

Videregående opplæring for voksne

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Økonomisk rådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Ølbevilling

 

 

 

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 02.01.2016 00:21
Fant du det du lette etter?